Om VOC

De fleste dufte og lugte skyldes VOC’er, flygtige organiske forbindelser. Derfor spiller VOC’er da også en vigtig rolle i naturen, hvor det danner basis for bl.a. kommunikationen mellem planter, men kan også være skadelige for vores sundhed eller skade miljøet.

VOC er er en forkortelse, der står for Volatile Organic Compounds. Eller på dansk: Flygtige organiske forbindelser. Udtrykket anvendes oftest i forbindelse med luftforurening og atmosfærekemi, og dækker over en række organiske forbindelser, der fortrinsvis optræder i dampform.

VOC’er kan være kræftfremkaldende

Mange af disse VOC stoffer, bl.a. benzen, er kræftfremkaldende. Der gøres derfor meget, både herhjemme og internationalt, for at begrænse udslip af VOC. Det har bl.a. udmøntet sig i krav om katalysatorer på biler.

Der er såvel naturlige kilder, bl.a. afdampning af såkaldte terpener fra planter, som menneskeskabte, f.eks. ufuldstændig forbrænding af benzin og dieselolie fra bl.a. køretøjer, til dannelsen af VOC’er.

VOC fordamper nemt

Et kendetegn ved flygtige organiske forbindelser er, at de let fordamper ved stuetemperatur og normaltryk. Det skyldes at deres såkaldte kogepunkt er så lavt, at VOC-molekyler fordamper fra stoffets væske- eller faststoffase og blandes med den omgivende luft (flygtighed).

Et godt eksempel er stoffet formaldehyd, der fordamper fra bl.a. maling og frigøres fra materialer som kvarts. Det har nemlig et kogepunkt på blot -19 °C. Her kan du blive klogere på formaldehyd.

I EU defineres VOC’er som ”enhver organisk foirbindelse som har et kogepunkt på mindre eller lig med 250 °C målt ved normaltryk”. Normaltryk er det gennemsnitlige lufttryk af jordens atmosfære ved havets overflade, og regnes normalt for at være 1 bar (100 kPa).

Forekomster

Byggematerialer og møbler afgiver VOC’er, ligesom overfladebehandling af gulve, vægge og lofter kan bidrage. Afgivelsen af stofferne er højere, når temperatur og luftfugtighed øges. Til gengæld falder niveauerne normalt inden for nogle måneder.

De ting, vi foretager os indendørs, bidrager desuden til afgivelsen af VOC’er i indeklimaet. F.eks. hvis der ryges indenfor eller der benyttes f.eks. rengøringsmidler og kosmetik. Også madlavning bidrager. Alle kan de føre til høje niveauer af enkelte flygtige stoffer.

Men også udeluften kan bidrage til mængden af VOC’er. Her spiller særligt trafikforurening ind.

VOC’er er normalt ikke akut-giftige, men kan give luftvejslidelser

Sammen med kvælstofoxider (NOx) danner VOC‘er smog, der kan skade både vegetation og materialer. Koncentrationen kan blive så høj, at det kan føre til luftvejslidelser hos mennesker.

Normalt er VOC’er dog ikke akut-giftige. Da VOC-koncentrationerne typisk er lave, vil symptomer derfor oftest også være lang tid om sat vise sig, ligesom det gør det noget besværligt at forske i VOC’er og deres indvirkning. Ydermere er VOC’er med til at nedbryde jordens ozonlag. Det skyldes fotokemiske reaktioner i stratosfæren.

Ifølge Patienthåndbogen på Sundhed.dk udgør VOC’er i indeklimaet under normale forhold ikke en sundhedsrisiko, hverken enkeltvis eller samlet. Dertil er niveauerne af de enkelte stoffer ganske enkelt langt under de niveauer, hvor der i andre sammenhænge ses helbredseffekter. Det nævnes dog, at enkelte VOC’er eller kombinationer af flere kan bidrage til gener.

Hold selv øje med VOC-niveauet

Vores digitale formaldehyd/TVOC-måler kan give dig et billede af niveauet af t-VOC (Total Volatile Organic Compounds eller samlede flygtige organiske forbindelser), der oftest optræder i dampfom i indeluften. Niveauet bør ikke overstige 3 mg/m³. Takket være en avanceret, elektrokemisk sensor, er apparatet meget præcist.

Desuden kan den elektroniske måler nemt og hurtigt fastslå koncentrationen af formaldehyd i luften. Du kan derfor hurtigt se, om niveauet er under eller over den anbefalede grænseværdi på 0,1 mg/m³.

Også med indeklima-monitoren Wave Plus kan du selv overvåge mængden af VOC i dit indeklima. Desuden holder apparatet samtidig øje med radon-niveau og mange andre ting i indeklimaet, der kan påvirke dig.

Skriv til os

Ring til os